คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Computer Business) :

มุ่งสอนให้มีความรู้ด้านการจัดหาและพัฒนาระบบงาน การทำงานที่เป็นระบบด้วยการนำความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ผสมผสานกับความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจและศาสตร์อื่นๆ เพื่อ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Computer Business)เรียนอะไร....?
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบและพัฒนาระบบงาน เทคนิค และการจัดการระบบปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สัมมนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซ่อม บำรุงรักษา และประกอบเครื่อง

แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้จบสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่พัฒนาและออกแบบระบบงาน โปรแกรมเมอร์ ผู้จัดการสารสนเทศ พนักงานบริษัท ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ เว็บมาสเตอร์และสามารถทำงานในภาคราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว

คุณลักษณะของผู้สนใจ
ผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่เรียนสายศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจสาขาวิชานี้ เพราะผู้เรียนจะต้องคิดคำนวณตัวเลขสร้างโปรแกรมต่าง ๆ รู้วิธีการคำนวณสูตรทางคอมพิวเตอร์เพราะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจต้องทันเหตุการณ์ตลอดเวลาPartnership
School Location

Address : 99/553 หมู่ 8 หมู่บ้านพนาสนธิ์ซิตี้ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Contact
Phone : 02 388 1541-3 , 092 263 8528