การบัญชี (Accounting) :

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีกิจการประเภทธุรกิจบริการ บัญชีของกิจการประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า บัญชีของกิจการประเภท ธุรกิจอุตสาหกรรม ฯลฯ

สาขาบัญชี เรียนอะไร.....?
เรียนเกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจ การเงิน การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชี ระบบการค้า ระบบบัญชี การจัดทำบัญชีร้านค้า ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด การทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การจัดทำงบประมาณ การตรวจสอบบัญชี การจัดทำ งบการเงิน ศึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการประกอบอาชีพ :
· พนักงานบัญชี
· เจ้าหน้าที่การเงิน
· เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี หน่วยงานต่างๆ
· พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
· เจ้าหน้าที่แผน และงบประมาณ
· พนักงานทำบัญชีในสำนักงานบัญชี
· งานตรวจสอบบัญชี สถาบันการเงิน

คุณลักษณะของผู้สนใจ :
1. ควรมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษดีพอสมควร
2. เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล
4. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
5. สามารถรับรู้ในวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ดีPartnership
School Location

Address : 99/553 หมู่ 8 หมู่บ้านพนาสนธิ์ซิตี้ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Contact
Phone : 02 388 1541-3 , 092 263 8528