ประวัติวิทยาลัย :

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ (Thai GLOBAL Business Administration Technological College) หรือชื่อย่อ TGBC ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559เป็นวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ตั้งอยู่บนพื้นที่จำนวน 5 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้เยาวชนไทยเป็นมืออาชีพในการทำงาน เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร เน้นภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน การจัดการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการเองได้ ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Class Room เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนนักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ จนมีความรู้ และทักษะตรงตามสมรรถนะวิชาชีพที่กำหนด มีกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ทำได้ กล้าแสดงออก มีเหตุผล รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักตนเอง ห่างไกลยาเสพติด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ปลูกจิตสำนึก ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ คู่คุณธรรม และมีความจงรักภักดีต่อสถานบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขPartnership
School Location

Address : 99/553 หมู่ 8 หมู่บ้านพนาสนธิ์ซิตี้ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Contact
Phone : 02 388 1541-3 , 092 263 8528