วิสัยทัศน์
สถานศึกษาชั้นนำ มุ่งผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ
ปณิธาน
มาตรฐานระดับสากล มุ่งมั่นสร้างคุณค่า การเรียนอาชีวศึกษาไทย สู่สากล
เอกลักษณ์
สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้วิชาชีพชั้นนำ
อัตลักษณ์
สมรรถนะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
พันธกิจ
1. ผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเชื่อถือได้ด้วยระบบการ ป้องกันคุณภาพสถานศึกษา
3. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน
สีประจำวิทยาลัย
สีชมพู สีฟ้า สีชมพู หมายถึง ความรัก ความผูกพันธ์
สีฟ้า หมายถึงความสดใสความรุ่งโรจน์


ต้นไม้ประจำวิทยาลัย
ต้นบัวสวรรค์ เป็นไม้มงคล ทรงพุ่มสูง ใบเป็นมันและไม่ผลัดใบ ดอกสีชมพู คล้ายดอกบัวหลวง สวยงามมาก มีกลิ่นหอม ดูแลง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อม น้ำจากก้านดอกใช้บำรุงโลหิต บำรุงธาตุ ใบใช้เป็นยาแก้พิษ แก้ไข แก้หวัด ต้นบัวสวรรค์เป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาที่มีรากฐานอันมั่นคง จิตใจเข้มแข็งมีสมรรถนะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล

Partnership