ภาษาต่างประเทศ (English Program) :

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ การแปล ภาษาศาสตร์ วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในอาชีพต่าง ๆ เช่นภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาจีน มุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง

สาขาภาษาต่างประเทศเรียนอะไร.....?
เรียนด้านการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ การฟัง การพูด สนทนาภาษาอังกฤษ เน้นการสนทนาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน การอ่าน การเขียน เอกสารต่างประเทศธุรกิจ ภาษาอังกฤษในงานอาชีพต่างๆ ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เรียนใช้ภาษาในการสนทนาในสถานการณ์จริงได้

แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถทำงานได้ในทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ โรงแรม ธนาคาร การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บริษัท ห้างร้าน องค์กรทั่งในและต่างประเทศ ฯลฯ

ลักษณะของผู้สนใจ
กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าพูด รักในการใช้ภาษา มีมนุษยสัมพันธ์
Partnership
School Location

Address : 99/553 หมู่ 8 หมู่บ้านพนาสนธิ์ซิตี้ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Contact
Phone : 02 388 1541-3 , 092 263 8528