ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business) :

สาขาธุรกิจค้าปลีกเน้นให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดเชิงบริหาร และจรรยาบรรณในวิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่สามารถปฏิบัติการได้จริง และมีความพร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและ

สาขาธุรกิจค้าปลีก เรียนอะไร....?
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2. การจัดการธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน
3. การเลือกตลาดและทำเลที่ตั้ง
4. การออกแบบการจัดเรียงและการสร้างบรรยากาศภายในร้านค้า
5. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริการลูกค้า
6. การส่งเสริมการตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีก
7. การจัดการปฏิบัติการในร้านค้าปลีก
8. พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับธุรกิจค้าปลีก
9. การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีก

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
2. ผู้จัดการทั่วไปของธุรกิจค้าปลีก
3. ผู้จัดการสาขาของธุรกิจค้าปลีก
4. ผู้จัดการแผนกต่าง ๆ ของธุรกิจค้าปลีก
5. ผู้จัดการแผนกพัฒนาสินค้าใหม่ของธุรกิจค้าปลีก
6. ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
7. ผู้จัดการแผนกจัดซื้อสินต้า
8. ผู้จัดการแผนกโลจิสติก หรือขนส่งสินค้า
9. ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์และการบริการลูกค้า
10. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดธุรกิจค้าปลีก
11. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีก ฯลฯ

คุณลักษณะของผู้สนใจ
ผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านสาขาธุรกิจค้าปลีกควรเป็นผู้ที่ชอบทางด้านการบริการ การบริหารธุรกิจแบบสมัยใหม่ มีวิสัยทัศน์และชอบวิเคราะห์วางแผนตลอดจนต้องเป็นผู้ที่สนใจทางด้านการจัดการขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ


Partnership
School Location

Address : 99/553 หมู่ 8 หมู่บ้านพนาสนธิ์ซิตี้ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Contact
Phone : 02 388 1541-3 , 092 263 8528